ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатор на играта е Юникомс Компютри ЕООД, И.Д. 148076172 адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 113 МОЛ: Йордан Йорданов.

a)      Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

b)      Всеки участник взима участие в играта с: правилен отговор на въпроса:“Кой е основателят на JBL?“ харесване на страницата и споделяне на поста с играта. С това се разбира, че е приел правилата на Играта.

c)       За участие в Играта участникът използва своята регистрация във FACEBOOK  и участва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ описани в този документ.

d)      Участието се извършва посредством следния механизъм:

Всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, който са навършил 18 г. и  в периода от 17.10.2018 г. до 17.11.2018 г. са харесали страницата Unicoms Computers (https://www.facebook.com/unicom.bg/) във Facebook, участват в игра за спечелването на Bluetooth колонка JBL GO 2 – На лотариен принцип от харесалите страницата участници в упоменатия период ще бъдe определен участника, които ще спечели наградата.

e)      Ограничения за участие: Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

f)       Обявяване на спечелилите:

Томболата ще бъде проведена на 19.11.2018 г., печелившият ще бъде изтеглен от комисия от представителите на организаторите. Спечелилият НАГРАДАТА от играта, ще бъде обявен на Facebook страницата https://www.facebook.com/unicom.bg/. Спечелилият ще получи лично съобщение с конкретни инструкции за получаване на наградата.

g)      Известяване на спечелилият и доставка на наградата:

  • След анонсиране на спечелилият и получаване на лично съобщение от Организатора, спечелилият трябва да се свърже с Организатора в рамките на 10 работни дни на посочения от Организатора телефон или имейл в този документ. Организаторът и спечелилият уточняват начина, по който да се получи наградата. Организаторът поема разходите за доставка на наградата в рамките на България.

  • Идентификацията на спечелилите става посредством попълване на регистрационна форма, която ще получат заедно с личното съобщение при информирането им, че са спечелили. При получаване на наградата участника се идентифицира с показвене на личен документ.

  • Ако Победителят не се свърже с Организатора в рамките на 10 работни дни след получаването на лично съобщение във Facebook, губи правото да получи своята награда.

  • Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници без предупреждение, при съмнение за нарушение на правилата.

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение: “Играта” се провежда в рамките на  страницата –  https://www.facebook.com/unicom.bg/

Чл. 3. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години.

Чл. 4. С харесването на Фейсбук страницата –https://www.facebook.com/unicom.bg/ ,правилен отговор на въпрос:“Кой е основателят на JBL?“ и споделяне на поста с играта участникът се съгласява с правилата и общите условия на Играта.

Чл.5. Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/unicom.bg/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/unicom.bg/ .

Чл.7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством името в профила си във Фейсбук, което е използвал за участие в Играта.

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Чл.8.  Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Чл.9.  Наградата се предоставя безвъзмездно от Организатора.

Чл.10. Спечелената награда се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията и настоящите Общи условия.

 Чл.11. /1/ Наградата се предава лично (или по куриер) на спечелилия участник от Организатора.

/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградите си 10 работни дни след от уведомяването им,  губят правата си върху наградите.

/3/ С участието си в  Играта, участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят награда,  техните имена и снимки да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал за маркетингови цели на Организатора без заплащане на хонорар. Спечелилият тази награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното.

Чл.12. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Чл.13. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от промоцията. Обявяването на участникът-победител (спечелил наградата) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Фейсбук. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook.

Чл.14 Замяната на наградите срещу пари или други ползи не се извършва.

Чл.15 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл.16 Съдебен спор

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

Чл.17 Действие

С участието си в Играта, участниците се съгласяват да се съобразява и спазват Общите положения и Общите правила от този документ.

Настоящите Правила влизат в сила от момента на обявяването им на Фейсбук канала https://www.facebook.com/unicom.bg/ и действат през целия период на провеждане на Играта.

Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

Предлагани продукти